RPS POMORSKI PORT KREATYWNOŚCI

Informacje ogólne o RPS PPK

W dniu 10 maja 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 466/327/18 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 466/327/18 z dn. 10.05.2018 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności”

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego


ZMIANA REGIONALNEGO PROGRAMU STRATEGICZNEGO POMORSKI PORT KREATYWNOŚCI

Zarząd Województwa Pomorskiego w dn. 18 stycznia br. podjął uchwałę nr 48/299/18 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego i skierowania go do konsultacji społecznych.

Opinie i propozycje dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej rps-ppk@pomorskie.eu w terminie do 25 lutego 2018 r.


Do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Projekt zmiany RPS PPK

Formularz konsultacyjny


Konferencja konsultacyjna zmiany Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 9.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, Gdańsk


Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności jest jednym z sześciu zasadniczych narzędzi realizacji Stategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r. Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządzanie województwa.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak wsparcie działaności rozwojowej sektora gospodarczego oraz wsparcie sektora nauki.

Zakres tematyczny Pomorski Port Kratywności obejmuje dwa cele operacyjne SRWP i dziewięć kierunków działań.

RPS Pomorski Port Kreatywności
Cel operacyjny z SRWPKierunek działania z SRWP
Wysoka efektywność przedsiębiorstwUpowszechnienie innowacji w przedsiębiorstwach i transfer wiedzy do gospodarki
Wspieranie inicjatyw klastrowych i przedsięwzięć realizowanych przez klastry
Wsparcie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw
Pozyskiwanie inwestycji zagranicznych
Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowego internetu, w tym sieci o bardzo wysokiej przepustowości
Konkurencyjne szkolnictwo wyższeUmiędzynarodowienie uczelni wyższych i eksport usług edukacyjnych
Współpraca międzyuczelniana w ramach regionu
Współpraca uczelni wyższych i pracodawców dla poprawy jakości kształcenia
Wsparcie subregionalych ośrodków szkolnictwa zawodowego

W dniu 3 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1122/185/16 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego – Pomorski Port Kreatywności.

Do pobrania:

Regionalny Program Strategiczny Pomorski Port Kreatywności

Uchwała ZWP

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego


W dniu 10 marca 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 236/125/16 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego – Pomorski Port Kreatywności.

Na etapie tworzenia zapisów RPS PPK żadne dokumenty programowe nie przesądzały o trybie realizacji zadań przez inne podmioty niż Samorząd Województwa Pomorskiego. Podczas planowania zadań, Agencja Rozwoju Pomorza SA (ARP) będącą jednoosobową spółką Województwa Pomorskiego, posiadającą status wojewódzkiej osoby prawnej, zajmującej się m.in. promocją gospodarczą regionu, poprzez swoje wieloletnie doświadczenie wydawała się naturalnym kandydatem na powierzenie jej zadań związanych z eksportem, a także kontynuację działań związanych z prowadzeniem Centrum Obsługi Inwestora.

W dniu 12 lutego 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej „RPO WP”, przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 3 marca 2015 r. uchwałą nr 196/20/15, zatwierdzony decyzją C(2015) 908 przez Komisję Europejską). Komisja Europejska nie zgodziła się na wskazany w projekcie RPO WP indywidualny tryb wyboru projektów (Uchwała nr 311/339/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu RPO WP). W związku z powyższym, zgodnie z Kierunkowymi zasadami wyboru projektów zawartymi w opisie PI w RPO WP, doprecyzowanymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (w ramach Osi Programowej 2 Przedsiębiorstwa), wsparcie udzielane będzie w trybie konkursowym. Wyłoniony zostanie jeden beneficjent – operator pełniący rolę beneficjenta projektu grantowego udzielający dalszego wsparcia grantobiorcom na podstawie otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktów interesów.

Zachowanie zapisów RPS PPK w dotychczasowym brzmieniu powodowałoby na etapie wdrażania Programu wątpliwości interpretacyjne na tle ich spójności z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


W dniu 2 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 644/55/15 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego – Pomorski Port Kreatywności.

Zmiany w dokumencie polegają na wyjaśnieniu oraz doprecyzowaniu istniejących zapisów, odnoszących się do inteligentnych specjalizacji. Zostały one ujęte w nowym Załączniku nr 2, który zawiera informacje dot. m.in. przebiegu procesu identyfikacji obszarów ISP, uzasadnienia wyboru poszczególnych obszarów ISP, w tym zindywidualizowaną analizę SWOT, ramy finansowe określające dostępne środki na badania i innowacje, opis mechanizmów gwarantujących mobilizację środków prywatnych na B+R w regionie, a także opis systemu monitorowania i aktualizacji ISP. Precyzyjne uregulowanie wskazanych powyżej kwestii pozwoli na wykluczenie wszelkich wątpliwości związanych z treścią przedmiotowego dokumentu oraz sposobu jego realizacji.


W dniu 22 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 967/277/13 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego – Pomorski Port Kreatywności.


W dniu 13 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 952/275/13 przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego wraz z Uzasadnieniem i Podsumowaniem, o którym mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.