II seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

II seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

15.04.2019
Anna Morawska
Anna
Morawska
AUTOR
Anna Morawska
Anna
Morawska
15.04.2019

Jaki powinien być ostateczny zakres Raportu metodycznego badania „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem" oraz jakie zostaną wykorzystane metody i narzędzia badawcze dyskutowali wszyscy partnerzy Projektu oraz przedstawiciele Wykonawcy badania.

Najważniejszym celem II seminarium, które odbyło się 25-26 marca 2019 r. w Łodzi były konsultacje z Wykonawcą badania realizowanego w ramach Projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich.

O tym jaki powinien być ostateczny zakres Raportu metodycznego badania „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem” oraz jakie zostaną wykorzystane metody i narzędzia badawcze dyskutowali wszyscy partnerzy Projektu oraz przedstawiciele Wykonawcy badania.

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz lidera: województwa pomorskiego, a także Wykonawcy badania, tj. konsorcjum Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Badanie odpowiada na potrzeby informacyjne w zakresie stanu i uwarunkowań rozwoju ośrodków miejskich w każdym z województw, ich potencjałów oraz barier rozwoju, jak również wzajemnych powiązań i oddziaływań przestrzennych i funkcjonalnych. Ma ono dostarczyć cennych, wręcz unikatowych informacji, które będą wspierać działania samorządów województw m.in. w zakresie planowania i zarządzania rozwojem zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Wyniki badania, wnioski oraz rekomendacje będą stanowiły cenną podstawę do podejmowania działań w ramach kreowania polityki regionalnej w perspektywie 2020+, w tym polityki miejskiej. Badanie służy również aktualizacji kluczowych informacji wykorzystywanych do monitorowania najważniejszych dokumentów strategicznych, operacyjnych i planistycznych województw. Ponadto, analiza obejmująca kilkanaście wskaźników dotyczących dostępności transportowej ośrodków miejskich pozwoli w województwie pomorskim na aktualizację narzędzi monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030.

Badanie podzielone jest na trzy komponenty: 1. potencjał społeczno-gospodarczy i funkcje miast; 2. warunki życia w miastach w kontekście dostępności wybranych usług publicznych; 3. relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna.

W trakcie prezentacji poszczególnych komponentów, wygłoszonych kolejno przez prof. Przemysława Śleszyńskiegoprof. Tomasza Komornickiego i dr Roberta Guzika, omawiano m.in. dostępność aktualnych danych statystycznych, klasyfikację miast oraz kształt miar syntetycznych.

Zakończeniem pierwszego dnia spotkania było ustalenie ostatecznego kształtu 6 Raportów metodycznych badania dla każdego z województw.

Dopełnieniem pierwszego dnia spotkania było wieczorne zwiedzanie ulicy Piotrkowskiej – jednej z najdłuższych ulic handlowych w Europie. O okalających ją zabytkach opowiadał pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

Drugi dzień seminarium przebiegał pod hasłem „eko-miasto”. Cytując zeszłorocznego laurata The Prize in Economic Sciences, Williama D. Nordhaus’a, iż to „natura dyktuje warunki, w których żyjemy, a wiedza określa naszą umiejętność zarządzania tymi warunkami”. Wykład wprowadzający w tematykę środowiskowych wyzwań dla miast wygłosiła pani dr Agnieszka Rzeńca z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Kolejnym punktem dnia była wizyta w Księżym Młynie – zabytkowym kompleksem będącym dobrym przykładem adaptacji XIX-wiecznego zespołu fabryk włókienniczych Karola Scheiblera do współczesnych funkcji miejskich. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. rezydencję pałacową przy Wodnym Rynku – Pałac rodziny Scheiblerów, obecnie Muzeum Kinematografii w Łodzi, park z palmiarnią i domem ogrodnika, osiedle robotnicze, czy przędzalnię, w której zlokalizowano luksusowe apartamenty. Część kompleksu, tworzącego niegdyś swoiste miasto w mieście, wymaga dalszych działań naprawczych. Większość terenu należy do łódzkiej strefy ekonomicznej, która dysponuje tu halami, magazynami, a także klimatycznymi salami konferencyjnymi. Cały kompleks Księży Młyn wpisany został do rejestru zabytków, a od kilku lat czynione są starania, by trafił na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego