Ocena ex-ante projektu RPOWP 2014 -2020

Ocena ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) przeprowadzana jest w ramach badania pt. „Ocena ex-ante projektów regionalnych programów strategicznych oraz projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020".

Celem głównym badania jest kompleksowa ocena ex-ante trafności i spójności operacyjnych dokumentów strategicznych województwa pomorskiego w perspektywie 2014-2020.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Kompleksowa ocena ex-ante projektu sześciu Regionalnych Programów Strategicznych;
 2. Kompleksowa ocena ex-ante projektu RPO WP 2014-2020.

Badanie ex-ante RPO-WP obejmie m.in. ocenę:

 1. części diagnostycznej pod kątem trafności, poprawności oraz istotności dla rozwoju województwa zidentyfikowanych wyzwań, potrzeb, problemów, trendów, potencjałów rozwojowych i obszarów problemowych;
 2. logiki interwencji, w tym trafności, poprawności i realności celów, osi priorytetowych oraz obszarów wsparcia a także zasadności proponowanych form wsparcia;
 3. systemu wskaźników pod kątem trafności, poprawności i zrozumiałości wskaźników, ich zgodności z celami oraz realności oszacowanych wartości docelowych, a także wkładu założonych produktów interwencji na założone rezultaty realizacji Programu;
 4. realności, zasadności i spójności przyjętych alokacji budżetowych z celami Programu;
 5. spójności wewnętrznej dokumentu;
 6. wkładu w realizację Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020, przy uwzględnieniu wybranych celów tematycznych i priorytetów oraz potrzeb unijnych, krajowych i regionalnych;
 7. systemu realizacji pod kątem trafności i skuteczności przyjętych instrumentów realizacyjnych, w tym poprawności, użyteczności i efektywności systemu monitorowania i oceny Programu oraz adekwatności przewidywanych zasobów ludzkich i zdolności administracyjnych do zarządzania Programem;
 8. wkładu Programu w realizację celów polityk horyzontalnych;
 9. wpływu realizacji RPO 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą regionu.

 

Więcej o ex-ante

Rozstrzygnięcie przetargu na badanie ewaluacyjne pt. „Ocena ex-ante projektów regionalnych programów strategicznych oraz projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020"

$image_alt
Marta Bocianowska

W dniu 9 maja 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex-ante projektów regionalnych programów strategicznych oraz projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020".

W postępowaniu oferty złożyło 4 oferentów:

 1. Konsorcjum: PSDB Sp. z o.o. (lider Konsorcjum) i WYG International Sp. z .o.o. (członek Konsorcjum)
 2. Konsorcjum: HMR Doradztwo Strategiczne s.c. (lider Konsorcjum), EGO Evaluation for Government Organizations s.c. (członek Konsorcjum) i Akademia Leona Koźmińskiego (członek Konsorcjum)
 3. Konsorcjum: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych (lider Konsorcjum) i Coffey Sp. z o.o. (członek Konsorcjum)
 4. ECORYS Polska Sp. z o.o.

Ocenie podlegały trzy oferty. Jedna oferta została odrzucona.

Komisja Przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez:

Konsorcjum:

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych (Lider Konsorcjum)

ul. Rejtana 15 lok. 28

02-516 Warszawa

oraz

Coffey International Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner Konsorcjum)

ul. Krucza 16/22

00-526 Warszawa


Wartość zamówienia: 287.451,00 zł brutto

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 20 maja 2013 r. Jej realizacja powinna się zakończyć do 10 stycznia 2014 r.

view szablon artykułu