Aktualności

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne podpisane

Marta Bocianowska

W dniu 29 czerwca br. odbyła się uroczystość podpisania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) województwa pomorskiego: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Słupska oraz Starogardu Gdańskiego.

Porozumienia to efekt dwóch lat negocjacji samorządów lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych (czyli reprezentacji MOF) z Zarządem Województwa Pomorskiego (ZWP). Dotyczą one konkretnych przedsięwzięć rozwojowych, współfinansowanych przede wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), zarządzanego przez ZWP.

Przedmiotem ZPT są uzgodnione i spójne pakiety przedsięwzięć – przede wszystkim z zakresu transportu zbiorowego, sieci ciepłowniczych, przetwarzania odpadów, zagospodarowania wód opadowych, usług zdrowotnych i e-zdrowia, aktywizacji zawodowej, edukacji przedszkolnej czy szkolnictwa wyższego. Przedsięwzięcia te będą preferowane w systemie wyboru projektów do RPO WP. Natomiast w przypadku przedsięwzięć kwalifikujących się do krajowych programów operacyjnych – Zarząd Województwa i partnerzy z MOF podejmować będą wspólne działania na rzecz pozyskania środków.

Zrealizowane zostaną m.in.: rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów w Bytowie, utworzenie oddziału diabetologii w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach, budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją dworca PKP w Kościerzynie, mała retencja rzeki Liwy w Kwidzynie, aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców MOF Lęborka, e-zdrowie w MOF Malborka-Sztumu, modernizacja i rozbudowa miejskich sieci ciepłowniczych Ustki i Słupska oraz upowszechnienie edukacji przedszkolnej w MOF Starogardu Gdańskiego.

Łącznie w ośmiu ZPT uzgodniono 63 przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w RPO WP o łącznej wartości około 1,1 mld złotych (przy czym szacunkowa wartość ich dofinansowania ze środków UE wynosi prawie 700 mln złotych).

MOF

Liczba projektów

Szacunkowa wartość ogółem (PLN)

Szacunkowa wartość dofinansowania (PLN)

Bytów

8

65 086 220

39 206 665

Chojnice-Człuchów

11

233 929 650

148 871 163

Kościerzyna

5

87 855 396

56 758 623

Kwidzyn

4

55 000 000

32 480 000

Lębork

8

123 945 642

76 166 049

Malbork-Sztum

9

163 748 328

105 932 064

Słupsk

12

263 818 857

161 159 076

Starogard Gdański

6

122 822 000

77 960 000

SUMA

63

1 116 206 093

698 533 639

view szablon artykułu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020