Uzasadnienie i Podsumowanie do projektu RPO WP na lata 2014-2020

Uzasadnienie i Podsumowanie do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

09.04.2015
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
AUTOR
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
09.04.2015

27 marca 2014 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 312/339/14 przyjął Uzasadnienie i Podsumowanie do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Tym samym zakończyła się strategiczna ocena oddziaływania na środowisko RPO WP. Z Uzasadnieniem i Podsumowaniem można zapoznać się poniżej.

Pliki do pobrania:

Uzasadnienie do RPO WP

Załącznik nr 1 do Uzasadnienia

Podsumowanie do RPO WP

Załącznik nr 1 do Podsumowania

Załącznik nr 2 do Podsumowania

Załącznik nr 3 do Podsumowania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego