Raport końcowy – Ocena ex-ante Projektu RPO WP 2014-2020

Raport końcowy - Ocena ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

09.04.2015
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
AUTOR
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
09.04.2015

Podsumowaniem prac w ramach badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex-ante projektów regionalnych programów strategicznych oraz projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez konsorcjum Instytut Badań Strukturalnych oraz Coffey Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest opracowany raport końcowy.

Ocena objęła swoim zakresem zarówno projekt RPO WP przyjęty przez Zarząd Województwa we wrześniu 2013 r. oraz trwające w okresie październik-listopada 2013 r. konsultacje społeczne.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego