ZINTEGROWANE POROZUMIENIA TERYTORIALNE

Zintegrowane porozumienia terytorialne (ZPT) są jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). Wdrażają one ustanowioną w SRWP zasadę tematycznego i terytorialnego ukierunkowania interwencji, w tym z wykorzystaniem środków UE, uruchamianej w ramach polityki rozwoju województwa. Zasada ta wymaga m.in. kompleksowego podejścia do zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi (MOF) i rozwiązywania charakterystycznych dla nich problemów rozwojowych.

Koncepcja ZPT wynika z przyjętego systemu realizacji SRWP. Na jego podstawie przesądzono, że do MOF zastosowana będzie partnerska i negocjacyjna formuła ZPT, zawieranych pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a reprezentacją danego MOF. Przesądzono również, że reprezentacja MOF obejmuje jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, szkoły wyższe (w tym instytucje edukacyjne i naukowe), organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu i instytucje reprezentujące przedsiębiorców. Zgodnie z zapisami SRWP, przedmiotem ZPT powinny być uzgodnione i spójne pakiety przedsięwzięć z różnych obszarów tematycznych, służące wykorzystaniu szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących dany MOF.

Lokalizacja oraz zasięg terytorialny 8 MOF zostały określone na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego.

Punktem wyjścia dla przyjęcia stanowisk negocjacyjnych po stronie Województwa Pomorskiego względem poszczególnych MOF były zapisy Koncepcji Zrównoważonej Polityki Miejskiej Województwa Pomorskiego oraz postanowienia sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS), zawierających m.in. tematyczne ukierunkowanie interwencji.

Mechanizm funkcjonowania ZPT został umocowany także w treści Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). ZPT będzie szczególną formą koordynacji wsparcia w ramach RPO WP. Przedsięwzięcia uzgodnione pomiędzy Wspólnymi Reprezentacjami MOF a Instytucją Zarządzającą RPO WP (IZ RPO WP), której funkcję pełni Zarząd Województwa Pomorskiego, uzyskają preferencje w ramach konkursów organizowanych w zakresie wybranych Priorytetów Inwestycyjnych RPO WP: 2c (e-zdrowie), 3a (Invest in Pomerania),4c (termomodernizacja), 4e (transport zbiorowy i sieci ciepłownicze), 5b (retencja), 6a (odpady), 6c (dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe), 6d (bioróżnorodność), 7b (drogi), 7d (kolej), 8i (aktywizacja zawodowa), 8iii (mikroprzedsiębiorstwa), 8vi (programy zdrowotne), 9a (infrastruktura zdrowia), 9b (rewitalizacja), 9i (integracja społeczna), 9iv (usługi społeczne), 9v (ekonomia społeczna), 10i (edukacja ogólna i przedszkolna), 10a (infrastruktura kształcenia zawodowego, uczelnie wyższe).

Projekty ZPT uwzględniają ustalenia parafowane pomiędzy Stronami w dniu 16 lipca 2014 r. oraz 28 października 2014 r., jak również rezultaty dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w celu dostosowania zobowiązań Stron do wymogów wynikających z RPO WP zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 12 lutego 2015 r.

W wyniku negocjacji uzgodnione zostało nadanie priorytetowego charakteru przedsięwzięciom, które zostały bezpośrednio wpisane do ZPT. Priorytetowy charakter przedsięwzięć przekładał się będzie na preferencje w systemie wyboru projektów do RPO WP, bądź też – w przypadku przedsięwzięć, które zidentyfikowano jako kwalifikujące się do wsparcia z krajowych programów operacyjnych – na podejmowane przez Strony wspólne staraniao pozyskanie dla nich dofinansowania z tych źródeł. Ponadto, Strony uzgodniły ścieżkę identyfikacji i realizacji projektów z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz zasady udziału partnerów z MOF w przedsięwzięciach strategicznych inicjowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Łącznie w ośmiu ZPT uzgodniono 64 przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w RPO WP o łącznej wartości około 1,12 mld PLN, w tym szacunkowa wartość dofinansowania ze środków UE wynosi około 700 mln PLN.

Liczba i wartość przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w ramach ZPT

MOF

Liczba projektów

Szacunkowa wartość ogółem (PLN)

Szacunkowa wartość dofinansowania (PLN)

Bytów

8

65 086 220

39 206 665

Chojnice-Człuchów

12

238 129 650

150 341 163

Kościerzyna

5

87 855 396

56 758 623

Kwidzyn

4

55 000 000

32 480 000

Lębork

8

123 945 642

76 166 049

Malbork-Sztum

9

163 748 328

105 932 064

Słupsk

12

263 818 857

161 159 076

Starogard Gdański

6

122 822 000

77 960 000

SUMA

64

1 120 406 093

700 003 639