SRWP 2020

Strategia rozwoju województwa pomorskiego

Po trwającym blisko półtora roku procesie, w dniu 24 września 2012 roku  Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Podczas tworzenia dokumentu, współpracowano z reprezentantami wielu środowisk – naukowcami, samorządowcami, a także przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Punktem wyjścia do dyskusji nie były jedynie pogłębione analizy społeczno-gospodarcze czy dane statystyczne, lecz przede wszystkim dialog oparty na wiedzy ekspertów – zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Przyjęta Strategia uwzględnia wnioski płynące zarówno z 12 tygodniowych (2 kwietnia-22 czerwca br.) konsultacji społecznych, jak i rekomendacje z ocen eksperckich: oceny ex-ante oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne miały wyjątkowo szeroki charakter. Zorganizowano łącznie 30 konferencji i spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział ponad 1400 uczestników. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 179 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia opinii, przekazując łącznie 1 160 uwag. Świadczy to o znacznym zaangażowaniu pomorskiej społeczności w debatę o przyszłości regionu. Wszystkie zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia w projekcie Strategii zostały szczegółowo opisane w Raporcie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Zaktualizowana Strategia wyznacza w perspektywie 2020 roku trzy wzajemnie uzupełniające się i równie ważne cele strategiczne. Są nimi: NOWOCZESNA GOSPODARKA, AKTYWNI MIESZKAŃCY i ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ.

Celem nadrzędnym jest spójność regionu, ale rozumiana jako zapewnienie możliwości rozwoju i poszukiwanie takich ścieżek zmian, które będą wykorzystywały i wzmacniały potencjał każdego z obszarów. Naczelnymi zasadami w procesie realizacji Strategii będą zatem: łączenie sił i zasobów, a także koordynacja wysiłków poszczególnych podmiotów.

 

Do pobrania:

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (PL)

Pomorskie Region Development Strategy 2020 (ENG)