Roczny Plan Realizacji RPS MP

Roczne Plany Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze są jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). RPR pełni wiodącą rolę oraz narzędzie realizacji zapisów RPS Mobilne Pomorze.

Stanowi także podstawę procesu dialogu oraz współpracy z zainteresowanymi partnerami. Konieczność opracowania Rocznego Planu Realizacji wynika z systemu realizacji przyjętego w RPS MP.

Plan zakłada realizację celów Programu, w szczególności poprzez: organizację procesu wykonania zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego i zapewnienie nadzoru nad ich realizacją, organizację procesu przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć strategicznych, formułowanie propozycji do budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej, podejmowanie działań na rzecz realizacji sformułowanych w RPS MP wobec administracji rządowej, a także koordynację prac wszystkich jednostek współpracujących w zakresie realizacji celów Programu.

Projekt Rocznego Planu Realizacji Programu jest opracowywany przez Zespół Zarządzający RPS MP oraz przedkładany do zaopiniowania Radzie Programowej. RPR jest także akceptowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Za realizację RPR odpowiada Kierownik RPS MP – Dyrektor Departamentu Infrastruktury.

Jednostkami uczestniczącymi w realizacji Planu są w głównej mierze komórki organizacyjne UMWP tj.: Departament Programów Regionalnych (DPR), Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego (DRRP), a także Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Zaplanowane działania w RPR mogą podlegać rewizji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zasad i wymogów wynikających z dokumentów określających potencjalne źródła finansowania, które będą dostępne w latach 2014-2020 (w tym między innymi Umowy Partnerstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i krajowych programów operacyjnych). Procedura zmiany RPR jest analogiczna jak w przypadku jego przyjmowania.

 

Dokumenty do pobrania: