Roczny Plan realizacji RPS ZDP

Roczne Plany Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan są jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP).

RPR pełni wiodącą rolę oraz narzędzie realizacji zapisów RPS ZdP. Stanowi także podstawę procesu dialogu oraz współpracy z zainteresowanymi partnerami. Konieczność opracowania Rocznego Planu Realizacji wynika z systemu realizacji przyjętego w RPS.

Plan zakłada realizację celów Programu, w szczególności poprzez: organizację procesu wykonania zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego i zapewnienie nadzoru nad ich realizacją, organizację procesu przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć strategicznych, formułowanie propozycji do budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej, podejmowanie działań na rzecz realizacji sformułowanych w RPS ZdP wobec administracji rządowej, a także koordynację prac wszystkich jednostek współpracujących w zakresie realizacji celów Programu.

Projekt Rocznego Planu Realizacji jest opracowywany przez Zespół Zarządzający RPS ZdP. Następnie jest przyjmowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Za realizację RPR odpowiada Kierownik RPS ZdP – Dyrektor Departamentu Zdrowia.

Dokumenty do pobrania: