REGIONALNE PROGRAMY STRATEGICZNE

O Regionalnych Programach Strategicznych…

Regionalne programy strategiczne są zasadniczymi narzędziami realizacji Strategii. Pełnią wiodącą rolę w operacjonalizowaniu i harmonizowaniu działań Samorządu Województwa w różnych obszarach tematycznych Strategii. Zgodność ze Strategią i regionalnymi programami strategicznymi jest podstawowym kryterium decydującym o kształcie przyjmowanych na poziomie Samorządu Województwa Pomorskiego programów operacyjnych i innych narzędzi realizacji Strategii (Schemat 1). Regionalne programy strategiczne są także podstawowym punktem odniesienia, decydującym o ukierunkowaniu środków ujmowanych po stronie wydatków rozwojowych w budżecie województwa.

Regionalne programy strategiczne, jako dokumenty wiodące w realizacji Strategii, cechują się tym, że:

 1. mają zbliżoną strukturę i spełniają jednolite standardy określone na poziomie regionalnym;
 2. realizują jeden lub więcej celów operacyjnych Strategii, precyzując, selekcjonując oraz hierarchizując problemy i działania rozwojowe służące osiąganiu tych celów;
 3. skupiają większość środków rozwojowych w dyspozycji Samorządu Województwa;
 4. mają wieloletnią perspektywę i operują mierzalnymi celami;
 5. mogą obejmować działania inwestycyjne i nieinwestycyjne;
 6. wskazują Obszary Strategicznej Interwencji, rozwijając kryteria zawarte w Strategii;
 7. wskazują przedsięwzięcia, których realizacja jest niezbędna do osiągnięcia celów Strategii, lub precyzują kryteria ich identyfikacji;
 8. są (współ-)finansowane ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa, a jednocześnie są bezpośrednio powiązane z wieloletnimi dokumentami finansowymi;
 9. identyfikują potencjalne zewnętrzne źródła finansowania i mechanizmy realizacji;
 10. determinują kształt i zawartość zarządzanych przez Samorząd Województwa programów operacyjnych wspieranych środkami UE;
 11. są opracowywane w sposób partnerski i partycypacyjny przy współudziale różnych podmiotów funkcjonujących w danym obszarze tematycznym.
Regionalny program strategiczny (w zakresie)Cel operacyjny
rozwoju gospodarczego1.1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw
1.2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe
atrakcyjności turystycznej i kulturalnej 1.3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna
aktywności zawodowej i społecznej2.1. Wysoki poziom zatrudnienia
2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego
2.3. Efektywny system edukacji
ochrony zdrowia2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych
transportu3.1. Sprawny system transportowy
energetyki i środowiska3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
3.3. Dobry stan środowiska