Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko aktualizacji SRWP

Proces aktualizacji Strategii podlega, wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), obowiązkom o udostępnianiu informacji o środowisku oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
 
Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Strategii, obejmujące w szczególności:
  • uzgodnienie szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Szczegółowy opis procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko znajduje się w Dziale IV wyżej wymienionej ustawy.