OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO RPS ZDP

Proces opracowywania RPS ZdP podlega, wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), obowiązkom o udostępnianiu informacji o środowisku oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji RPS ZdP, obejmujące w szczególności: 

- uzgodnienie szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
- uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.


Szczegółowy opis procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko znajduje się w Dziale IV wyżej wymienionej ustawy.

9 maja 2013 r. uchwałą nr 467/245/13 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem - pliki do pobrania:

  1. Uchwała nr 467/245/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 maja 2013 r. 
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan (Załącznik do uchwały nr 467/245/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 maja 2013 r.)
  3. Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan
  4. Projekt Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan