Konsultacje psołeczne RPS AP

Konsultacje społeczne projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie trwały łącznie 35 dni od 22 stycznia do 25 lutego 2018 r.

Do pobrania: 

  1. Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu zmiany RPS AP
  2. Zestawienie uwag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konsultacje społeczne Projektu RPS AZS zostały przeprowadzone w oparciu o wymogi wynikające z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Konsultacje społeczne Projektu RPS AZS trwały łącznie 61 dni (od 8 kwietnia do 7 czerwca 2013 r.). Do udziału w konsultacjach zaproszono przedstawicieli wszystkich istotnych instytucji oraz liczne grono osób zainteresowanych kształtowaniem polityki regionalnej, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, reprezentantów podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, polityki społecznej, edukacji i sportu przedstawicieli pracodawców i osoby fizyczne.
 
Konsultacje społeczne Projektu RPS AZS miały szeroki charakter i obejmowały łącznie 12 różnego typu spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział blisko 900 uczestników – świadczy to o rosnącym poczuciu odpowiedzialności Pomorzan za rozwój regionu. W ramach konsultacji łącznie 79 instytucji i osób prywatnych przekazało 424 uwagi, propozycje i różnego typu komentarze.
 
Wykaz zgłoszonych uwag/propozycji modyfikacji Projektu wraz z informacją na temat podjętej decyzji i jej uzasadnienia, co do uwzględnienia danego wniosku, znajduje się w Załączniku 1. Kolejność przedstawianych uwag i propozycji nie ma charakteru wartościującego. Większość z przedstawionych w tabeli (Załącznik 1) postulatów została przytoczona w oryginalnym zapisie.
 
 

Do pobrania: Raport z przebiegu konsultacji społecznych