Informacje ogólne o RPS AP

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 376/322/18 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej "Aktywni Pomorzanie"

Do pobrania:

Regionalny Program Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej "Aktywni Pomorzanie"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Pomorskiego w dn. 18 stycznia br. podjął uchwałę nr 50/299/18 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i Społecznej (Aktywni Pomorzanie) i skierowania go do konsultacji społecznych.

Opinie i propozycje dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Edukacji i Sportu

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej rps-spoleczenstwo@pomorskie.eu

w terminie do 25 lutego br.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY DO POBRANIA:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja konsultacyjna

zmiany Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie

odbędzie się w dniu 12 lutego br. o godz. 9.00

w sali im. Lecha Bądkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27,Gdańsk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie jest jednym z sześciu zasadniczych narzędzi realizacji Stategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r. Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządzanie województwa.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak zatrudnienie, kapitał społeczny i edukacja.

Zakres tematyczny Aktywnych Pomorzan obejmuje trzy cele operacyjne SRWP i dziesięć kierunków działań.

RPS Aktywni Pomorzanie
Cel operacyjny z SRWP Kierunek działania z SRWP
Wysoki poziom zatrudnienia Aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych
Wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw
Poprawa jakości ponadgimnazjalnego kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego
Wysoki poziom kapitału społecznego Systemowe wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych
Podnoszenie poziomu tożsamości regionalnej i lokalnej oraz integracja społeczności lokalnych
Aktywne uczestnictwo w kulturze, sporcie i rekreacji
Kompleksowa rewitalizacja i rozwój przestrzeni publicznych
Efektywny system edukacji Zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej i zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 3
Rozwój systemowego wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym szczególnie uzdolnionych)

 

W dniu 14 maja 2015r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 419/41/15 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej – Aktywni Pomorzanie.

1. Uchwała nr 419/41/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 maja 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie)

2. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 419/41/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 maja 2015 r. – zaktualizowany RPS Aktywni Pomorzanie

3. Załącznik nr 2 – Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 maja 2015 r. o podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie)

 

 

W dniu 1 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 910/272/13 przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie.
 
Pogram przyjęty został wraz z:

  1. Uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w ramach SOOŚ,
  2. Podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy o udostępnianiu; zgłoszone uwagi i wnioski; wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone; propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Program Aktywni Pomorzanie wchodzi w życie dnia 20 sierpnia 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem dokumentu.