Roczny plan realizacji RPS AP

Roczne Plany Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie są jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). RPR pełni wiodącą rolę oraz narzędzie realizacji zapisów RPS Aktywni Pomorzanie.

Stanowi także podstawę procesu dialogu oraz współpracy z zainteresowanymi partnerami. Konieczność opracowania Rocznego Planu Realizacji wynika z systemu realizacji przyjętego w RPS AP.

Plan zakłada realizację celów Programu, w szczególności poprzez: organizację procesu wykonania zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego i zapewnienie nadzoru nad ich realizacją, organizację procesu przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć strategicznych, formułowanie propozycji do budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej, podejmowanie działań na rzecz realizacji sformułowanych w RPS AP wobec administracji rządowej, a także koordynację prac wszystkich jednostek współpracujących w zakresie realizacji celów Programu.

Projekt Rocznego Planu Realizacji jest opracowywany przez Zespół Zarządzający RPS AP. RPR jest także zatwierdzany przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Za realizację RPR odpowiada Kierownik RPS AP – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu.

Jednostkami uczestniczącymi w realizacji Planu są w głównej mierze komórki organizacyjne UMWP tj.: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS), Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (DISI), Departament Turystyki i Promocji (DTP), a także Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Zaplanowane działania w RPR mogą podlegać rewizji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zasad i wymogów wynikających z dokumentów określających potencjalne źródła finansowania, które będą dostępne w latach 2014-2020 (w tym między innymi Umowy Partnerstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i krajowych programów operacyjnych). Procedura zmiany RPR jest analogiczna jak w przypadku jego przyjmowania.

Dokumenty do pobrania: