Roczne Plany Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż (RPR RPS PP) są jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP).

RPR pełni wiodącą rolę oraz narzędzie realizacji zapisów RPS. Stanowi także podstawę procesu dialogu oraz współpracy z zainteresowanymi partnerami. Konieczność opracowania Rocznego Planu Realizacji wynika z systemu realizacji przyjętego w RPS PP.

Plan zakłada realizację celów Programu, w szczególności poprzez: organizację procesu wykonania zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego i zapewnienie nadzoru nad ich realizacją, organizację procesu przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć strategicznych, formułowanie propozycji do budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej, podejmowanie działań na rzecz realizacji sformułowanych w RPS PP wobec administracji rządowej, a także koordynację prac wszystkich jednostek współpracujących w zakresie realizacji celów Programu.

Projekt Rocznego Planu Realizacji Programu jest opracowywany przez przez Zespół Zarządzający RPS PP oraz przedłożony Radzie Programowej do zaopiniowania. RPR został także przedłożony do akceptacji Zarządowi Województwa Pomorskiego. Za realizację RPR odpowiada Kierownik RPS PP – Dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji

Jednostkami uczestniczącymi w realizacji Planu są w głównej mierze komórki organizacyjne UMWP tj.:  Departament Kultury (DK), Departament Rozwoju Gospodarczego (DRG), Departament Infrastruktury (DIF), Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (DISI), Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS), Departament Programów Regionalnych (DPR).

Zaplanowane działania w RPR mogą podlegać rewizji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zasad i wymogów wynikających z dokumentów określających potencjalne źródła finansowania, które będą dostępne w latach 2014-2020 (w tym między innymi Umowy Partnerstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i krajowych programów operacyjnych). Procedura zmiany RPR jest analogiczna jak w przypadku jego przyjmowania.

Dokumenty do pobrania: