Rada programowa RPS Pomorski Port Kreatywności

Poniżej lista członków Rady Programowej RPS Pomorski Port Kreatywności
l.p. Imie i Nazwisko Podmiot (instytucja)
1 Łukasz Żelewski Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
2 mgr Bogdan Theisebach Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
3 dr hab. inż. prof.nadzw. Zbigniew Osadowski Alademia Pomorska w Słupsku
4 dr hab. Krzysztof Polkowski Akademia Sztuk Pięknych w Gdański
5 dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
6 dr Bartosz Maciej Wiśniewski Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
7 Irena Muszkiewicz-Herok Fundacja Gospodarcza w Gdyni
 8

 Rafał Stepnowski

Dotota Sobienecka-Kańska

Gdański Klub Biznesu
 9 prof. dr hab.Jacek Bigda Gdański Uniwersytet Medyczny
 10 Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 11 Jarosław Parzuchowski Interizon - Pomorski Klaster ICT
 12 Katarzyna Dobrzyniecka Loża Gdańska Business Centre Club
 13 Krzysztof Śmiech  Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
 14 prof. dr hab. inż Jacek Namyślak, prof. zw. PG  Politechnika Gdańska
 15  Mirosław Kamiński Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 16  Jerzy Suchomski Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
17  Eranciszek Rogowski Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gdańsku
18 dr inż. Jan Bogusławski Pomorska Rada FSNT NOT
 19  Marek Olechnowicz Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych
20   Marta Chełkowska Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 21 prof. dr hab. Teresa Martyniuk Sopocka Szkoła Wyższa
22 Henryk Stasiński Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość OT Gdańsk
 23  prof. Krzysztof Bielawski Uniwersytet Gdański
 24  Joanna Witkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 25  Piotr Dilling Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku
26  dr Tomasz Białas Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
 27 Małgorzata Bednarek Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
28 doc. dr Mariola Łuczak Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
 29  Ireneusz Karaśkiewicz Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE
view szablon artykułu

Zespół zarządzający - RPS Pomorski Port Kreatywności

view szablon artykułu

Zespół roboczy - RPS Pomorski Port Kreatywności

$image_alt

Z momentem rozpoczęcia prac nad Regionalnym Programem Strategicznym Rozwoju Gospodarczego (RPS RG), rozpoczęły się prace o charakterze eksperckim w ramach Zespołu Roboczego. Do współpracy zaproszeni zostali liczni eksperci z obszarów tematycznych związanych z rozwojem gospodarczym.

Do zadań Zespołu Roboczego należy m.in.:

  • zebranie informacji niezbędnych do diagnozy sytuacji w obszarze tematycznym objętym RPS RG;
  • określenie celu głównego, celów szczegółowych i priorytetów RPS RG;
  • opiniowanie kolejnych wersji projektu RPS RG;
  • organizacja i udział w procesie konsultacji społecznych projektu RPS RG;
  • udział w ocenie ex-ante oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu RPS RG.

Zespół Roboczy spotyka się na posiedzeniach w miarę potrzeb, co do zasady nie rzadziej niż raz na miesiąc. W trakcie posiedzeń rozpatrywane są propozycje i wnioski, zatwierdzane są poszczególne etapy prac nad RPS RG oraz określone zostają kierunki dalszych działań. Szczegółowy wykaz spotkań zamieszczony został na stronie RPS RG w zakładce Kalendarium.

Zespół Roboczy RPS RG został powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego nr 047/12 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań, odpowiedzialności oraz trybu prac koordynatora Strategii, Kierowników regionalnych pogramów strategicznych, jednostek współpracujących oraz składu i zasad prac Zespołu Sterującego i Zespołów Roboczych.

Przedstawiciele partnerów kluczowych zaproszeni przez Marszałka Województwa oraz Kierownika RPS PPK do współpracy przy tworzeniu RPS Rozwój Gospodarczy

 1.  Reprezentanci instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji zajmujących się obsługą inwestorów Agencja Rozwoju Pomorza SA
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
 2. Reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego Związek Gmin Pomorskich
 3. Reprezentanci organizacji pracodawców Pracodawcy Pomorza
 4. Reprezentanci izb gospodarczych Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 5. Reprezentanci organizacji pozarządowych Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych
 6. Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego
 7. Przedstawiciele uczelni i jednostek B+R Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Gdański
Akademia Morska
Politechnika Gdańska
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
 8. Przedstawiciele inicjatyw klastrowych Pomorski Klaster ICT
Gdański Klaster Budowlany
Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
 9. Reprezentanci jednostek organizacyjnych Samorządu WP Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 10. Reprezentanci Subregionalnych Zespołów Roboczych Południowy Subregionalny Zespół Roboczy
Nadwiślański Subregionalny Zespół Roboczy
Słupski Subregionalny Zespół Roboczy
 11. Przedstawiciele gospodarki morskiej Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
Instytut Morski w Gdańsku
 12. Przedstawiciele instytucji badawczych Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PBS, Urząd Statystyczny w Gdańsku
 13 Reprezentanci organizacji naukowo-technicznych Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 14 Reprezentanci środowiska studenckiego Studenckie Forum Business Centre Club
 15 Reprezentanci innowacyjnych firm Pomorskie firmy z branży ICT

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Departament UMWP

1.

Adam Mikołajczyk (Przewodniczący)

Departament Rozwoju Gospodarczego
2. Grzegorz Mocarski Departament Rozwoju Gospodarczego
3. Tadeusz Żurek Departament Rozwoju Gospodarczego
4. Marek Maziarz Departament Rozwoju Gospodarczego
5. Krystyna Wróblewska Departament Rozwoju Gospodarczego
6. Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu
7. Sławomir Lucewicz Departament Turystyki i Promocji
8. Tomasz Dmitruk Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
9. Katarzyna Dymowska Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
10. Sylwia Bryła Departament Programów Regionalnych
11. Joanna Witkowska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
12. Monika Stępka Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
13. Magdalena Juszko Departament Finansów
14. Agnieszka Bogusz Departament Organizacji

 

view szablon artykułu