BADANIE EX-ANTE

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego (SRWP) wraz z procesem jego tworzenia.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
  1. Ocena ex-ante projektu zaktualizowanej SRWP.
  2. Ocena procesu aktualizacji SRWP.
Ocena ex-ante (ocena szacunkowa) pozwoli:
  1. zweryfikować trafność zdefiniowanych obszarów problemowych, celów oraz oczekiwanych rezultatów, wskaźników,
  2. ocenić spójność wewnętrzną SRWP oraz spójność z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego i wspólnotowego, jak również
  3. ocenić jakość zaproponowanego systemu realizacyjnego i ram finansowych.
 
Badanie obejmie m.in.: ocenę części diagnostycznej pod kątem trafności zidentyfikowanych wyzwań, problemów, trendów, potencjałów rozwojowych i obszarów problemowych, ocenę trafności sformułowanej wizji, weryfikację poprawności, spójności i realności celów i kierunków interwencji, a także analizę jakościową potencjalnego oddziaływania realizacji Strategii na rozwój społeczno-gospodarczy województwa.
Istotnym elementem badania jest ocena procesu aktualizacji SRWP, która będzie koncentrować się na analizie wpływu sposobu organizacji procesu aktualizacji na jakość projektu dokumentu.

Podsumowaniem prac w ramach badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex-ante Projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, realizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest  raport końcowy.

Ocena objęła swoim zakresem zarówno dokument Strategii przyjęty przez Zarząd Województwa w marcu 2012 r., jak i rozpoczęty w połowie 2011 r. proces aktualizacji dokumentu oraz trwające od kwietnia 2012 r. konsultacje społeczne.

Do pobrania: Raport końcowy