Archiwum

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie unijnych funduszy w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku. Konsultacje potrwają do 8 marca 2018 roku.

Polska, od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej, jest największym beneficjentem środków pomocowych, w szczególności pochodzących z Polityki Spójności. Od lat województwo pomorskie intensywnie rozwija się dzięki możliwościom wykorzystania tego wsparcia, będąc jednym z liderów w osiąganych efektach wśród wszystkich województw. Dotychczas, wspólnie zainwestowaliśmy w rozwój Pomorza ponad 35,6 mld złotych.

Chociaż realizacja programów operacyjnych z okresu programowania 2014-2020 dopiero wkracza w decydującą fazę, już toczy się intensywna dyskusja na forum wszystkich Państw Członkowskich i instytucji unijnych nad kształtem Polityki Spójności po 2020 roku. Nowe wyzwania stojące przed Unią Europejską związane przede wszystkim ze zmianami demograficznymi, klimatycznymi, czy gospodarczymi, spowodują, że Polityka Spójności również ulegnie przeobrażeniu. Dzisiaj decydują się jej przyszłe zasady.

Niezwykle istotny zatem jest aktywny udział w unijnej debacie szerokiego grona podmiotów z Polski, zwłaszcza samorządów lokalnych, które są jednymi z najbardziej doświadczonych beneficjentów. Jako największy odbiorca pomocy, powinniśmy przekonać partnerów z pozostałych regionów UE oraz kluczowych instytucji unijnych – Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, że nasze doświadczenia w realizacji programów i projektów unijnych powinny zostać wzięte pod uwagę w dyskusji.

Okazją do przedstawienia pomorskiej perspektywy są ogłoszone przez Komisję Europejską konsultacje publiczne w sprawie unijnych funduszy w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku.

Konsultacje trwają do 8 marca br. i są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych Polityką Spójności, w tym beneficjentów, organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa i przedsiębiorstw.

Kwestionariusz został przygotowany w 23 językach UE i znajduje się na stronie Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności