Ocena ex-ante projektu RPOWP 2014 -2020

Ocena ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) przeprowadzana jest w ramach badania pt. „Ocena ex-ante projektów regionalnych programów strategicznych oraz projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020".

Celem głównym badania jest kompleksowa ocena ex-ante trafności i spójności operacyjnych dokumentów strategicznych województwa pomorskiego w perspektywie 2014-2020.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Kompleksowa ocena ex-ante projektu sześciu Regionalnych Programów Strategicznych;
 2. Kompleksowa ocena ex-ante projektu RPO WP 2014-2020.

Badanie ex-ante RPO-WP obejmie m.in. ocenę:

 1. części diagnostycznej pod kątem trafności, poprawności oraz istotności dla rozwoju województwa zidentyfikowanych wyzwań, potrzeb, problemów, trendów, potencjałów rozwojowych i obszarów problemowych;
 2. logiki interwencji, w tym trafności, poprawności i realności celów, osi priorytetowych oraz obszarów wsparcia a także zasadności proponowanych form wsparcia;
 3. systemu wskaźników pod kątem trafności, poprawności i zrozumiałości wskaźników, ich zgodności z celami oraz realności oszacowanych wartości docelowych, a także wkładu założonych produktów interwencji na założone rezultaty realizacji Programu;
 4. realności, zasadności i spójności przyjętych alokacji budżetowych z celami Programu;
 5. spójności wewnętrznej dokumentu;
 6. wkładu w realizację Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020, przy uwzględnieniu wybranych celów tematycznych i priorytetów oraz potrzeb unijnych, krajowych i regionalnych;
 7. systemu realizacji pod kątem trafności i skuteczności przyjętych instrumentów realizacyjnych, w tym poprawności, użyteczności i efektywności systemu monitorowania i oceny Programu oraz adekwatności przewidywanych zasobów ludzkich i zdolności administracyjnych do zarządzania Programem;
 8. wkładu Programu w realizację celów polityk horyzontalnych;
 9. wpływu realizacji RPO 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą regionu.

 

Więcej o ex-ante

Raport końcowy - Ocena ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

$image_alt
Marta Bocianowska

Podsumowaniem prac w ramach badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex-ante projektów regionalnych programów strategicznych oraz projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez konsorcjum Instytut Badań Strukturalnych oraz Coffey Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest opracowany raport końcowy.

Ocena objęła swoim zakresem zarówno projekt RPO WP przyjęty przez Zarząd Województwa we wrześniu 2013 r. oraz trwające w okresie październik-listopada 2013 r. konsultacje społeczne.

Do pobrania:

Ocena ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 - raport końcowy

view szablon artykułu