Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko aktualizacji SRWP

Proces aktualizacji Strategii podlega, wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), obowiązkom o udostępnianiu informacji o środowisku oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
 
Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Strategii, obejmujące w szczególności:
  • uzgodnienie szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Szczegółowy opis procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko znajduje się w Dziale IV wyżej wymienionej ustawy.

Dokumentacja

Debata publiczna poświęcona prognozie oddziaływania na środowisko projektu Strategii - 11 czerwca 2012 r.
 
11 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się debata dotycząca Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Debata została zorganizowana w ramach trwającej od września ub. roku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
W debacie wzięło udział ponad 50 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz dziennikarze.
Debatę otworzył Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, który przywitał uczestników, a także dokonał syntetycznego wprowadzenia w tematykę spotkania.
Pierwszą część debaty wypełniły: prezentacja dotyczącą aspektów środowiskowych w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, którą przedstawił Jakub Pietruszewski z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP oraz prezentacja Łukasza Szkudlarka z firmy ekovert Łukasz Szkudlarek dotycząca Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Dyrektor Marczak przedstawił nową koncepcję programowania rozwoju w województwie pomorskim, a także ogólne założenia projektu Strategii.
Po przerwie, dr hab. Mariusz Kistowski z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił przygotowany we wspólnie z dr inż. Andrzejem TyszeckimDyrektorem Biura Projektowo-Doradczego „Eko-Konsult" Koreferat do Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. W swoim wystąpieniu odniósł się on do aspektów prawnych, proceduralnych i metodycznych sporządzonej Prognozy. Ocenił też poprawność powiązań projektu Strategii z innymi dokumentami strategicznymi, odniósł się do oceny stanu środowiska na obszarach objętych oddziaływaniem projektu Strategii oraz do poprawności oceny wpływu na środowisko ustaleń projektu Strategii. W dalszej części swojego wystąpienia dr hab. M. Kistowski podniósł kwestię poprawności przeprowadzonej analizy wariantowej i sformułowanych rekomendacji zmian Strategii oraz odniósł się do takich zagadnień jak: realność zaproponowanych w Prognozie rozwiązań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko czy też na ile zaproponowane w Prognozie wskaźniki monitorowania efektów środowiskowych pozwolą na prowadzenie ciągłego monitoringu tych efektów. Po wystąpieniu dr hab. M. Kistowskiego rozpoczęłą się dyskusja. Postulaty i propozycje zgłoszone podczas dyskusji zostały zebrane w tabeli w pkt 2 sprawozdania.
Podsumowania dyskusji i debaty dokonał wicemarszałek Wiesław Byczkowski, który poprosił też wszystkich uczestników dyskusji o złożenie zgłoszonych uwag w formie pisemnej.
 
Prezentacje ze spotkania: