Roczne Plany Realizacji RPS na rok 2019

Zapraszamy do zapoznania się z rocznymi planami realizacji regionalnych programów strategicznych na rok 2019

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął roczne plany realizacji 6. regionalnych programów strategicznych na rok 2019. 

view szablon artykułu

Regionalne programy strategiczne są zasadniczymi narzędziami realizacji Strategii. Pełnią wiodącą rolę w operacjonalizowaniu i harmonizowaniu działań Samorządu Województwa w różnych obszarach tematycznych Strategii. Zgodność ze Strategią i regionalnymi programami strategicznymi jest podstawowym kryterium decydującym o kształcie przyjmowanych na poziomie Samorządu Województwa Pomorskiego programów operacyjnych i innych narzędzi realizacji Strategii (Schemat 1). Regionalne programy strategiczne są także podstawowym punktem odniesienia, decydującym o ukierunkowaniu środków ujmowanych po stronie wydatków rozwojowych w budżecie województwa.

 

Schemat 1. Narzędzia realizacji Strategii oraz zależności między nimi

Regionalne programy strategiczne, jako dokumenty wiodące w realizacji Strategii, cechują się tym, że:

 1. mają zbliżoną strukturę i spełniają jednolite standardy określone na poziomie regionalnym;
 2. realizują jeden lub więcej celów operacyjnych Strategii, precyzując, selekcjonując oraz hierarchizując problemy i działania rozwojowe służące osiąganiu tych celów;
 3. skupiają większość środków rozwojowych w dyspozycji Samorządu Województwa;
 4. mają wieloletnią perspektywę i operują mierzalnymi celami;
 5. mogą obejmować działania inwestycyjne i nieinwestycyjne;
 6. wskazują Obszary Strategicznej Interwencji, rozwijając kryteria zawarte w Strategii;
 7. wskazują przedsięwzięcia, których realizacja jest niezbędna do osiągnięcia celów Strategii, lub precyzują kryteria ich identyfikacji;
 8. są (współ-)finansowane ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa, a jednocześnie są bezpośrednio powiązane z wieloletnimi dokumentami finansowymi;
 9. identyfikują potencjalne zewnętrzne źródła finansowania i mechanizmy realizacji;
 10. determinują kształt i zawartość zarządzanych przez Samorząd Województwa programów operacyjnych wspieranych środkami UE;
 11. są opracowywane w sposób partnerski i partycypacyjny przy współudziale różnych podmiotów funkcjonujących w danym obszarze tematycznym.

Tabela Regionalne programy strategiczne i ich powiązanie z Celami operacyjnymi Strategii

Regionalny program strategiczny  Cel operacyjny
(w zakresie)
rozwoju gospodarczego 1.1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw
1.2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe
atrakcyjności turystycznej i kulturalnej 1.3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna
aktywności zawodowej i społecznej 2.1. Wysoki poziom zatrudnienia
2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego
2.3. Efektywny system edukacji
ochrony zdrowia 2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych
transportu 3.1. Sprawny system transportowy
energetyki i środowiska 3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
3.3. Dobry stan środowiska