O zespole konsultacyjnym

Zarząd Województwa Pomorskiego w celu zapewnienia aktywnego udziału partnerów w przygotowaniu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WP), powołał Zespół Konsultacyjny ds. regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 (Zespół Konsultacyjny), którego głównym zadaniem jest wspieranie Zarządu Województwa Pomorskiego w przygotowaniu projektu RPO WP. Prace Zespołu Konsultacyjnego polegają głównie na opiniowaniu kolejnych projektów RPO WP, a także wypracowywaniu i konsultowaniu rozwiązań w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych oraz instytucjonalnych dotyczących projektu Programu.
 
Do udziału w pracach Zespołu zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: rozwoju regionalnego; gospodarki, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej; środowiska; pracy i polityki społecznej; nauki i szkolnictwa wyższego; edukacji narodowej; rolnictwa i rozwoju wsi, szkół wyższych, organizacji przedsiębiorców, organizacji pracowników, Agencji Rozwoju Pomorza, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Organizacji Pozarządowych, Komitetu Monitorującego Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Podkomitety Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, organizacji działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji równości szans, organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także przedstawiciele Subregionalnych Zespołów Roboczych (metropolitalny, nadwiślański, południowy, słupski) działający podczas prac nad aktualizacją Strategii Województwa Pomorskiego 2020.
 

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

    

Polecane