STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU RPO WP 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) podlega, wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), obowiązkom o udostępnianiu informacji o środowisku oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji RPO WP, obejmujące w szczególności:

  1. uzgodnienie szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  2. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  3. uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
  4. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Szczegółowy opis procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko znajduje się w Dziale IV wyżej wymienionej ustawy.

W roku 2013 dokonane zostały uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu RPO WP z:

  1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku,
  2. Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
  3. Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni,
  4. Dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku.