RPO - Konsultacje społeczne
Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

02.06.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
02.06.2022

W dniu 31 marca br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i skierował go do konsultacji, które trwały od 1 kwietnia do 5 maja br.

W okresie trwania procesu konsultacyjnego jeden podmiot skorzystał z możliwości wyrażenia opinii na temat projektu zmiany RPO WP.

W dniu 2 czerwca br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Raport z z przebiegu i wyników konsultacji projektu zmiany programu.

Zmiany RPO WP dotyczą w szczególności zasilenia osi priorytetowej (OP) 13. Odbudowa i odporność środkami pochodzącymi z II transzy instrumentu REACT-EU na podstawie rozporządzania 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 dot. wprowadzenia dodatkowych zasobów i przepisów dot. REACT-EU.
Ponadto na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/562 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do działań polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE):
− utworzono nową OP 14. Integracja imigrantów dedykowaną wsparciu imigrantów przebywających na terenie województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie;
− rozszerzono grupy docelowe we wszystkich priorytetach inwestycyjnych EFS o osoby z doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie;
− wprowadzono poziom dofinansowania w wysokości 100% dla wszystkich OP RPO WP w roku obrachunkowym rozpoczynającym się w dniu 1 lipca 2021 r. i kończącym się w dniu 30 czerwca 2022 r.
Ponadto zasilono dodatkowymi środkami finansowymi OP 7. Zdrowie i opieka w wyniku przesunięć finansowych z OP 1. Komercjalizacja wiedzy oraz z OP 2. Przedsiębiorstwa.
Dokonano także realokacji środków finansowych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z OP 5. Zatrudnienie (zdrowie na rynku pracy) oraz OP 6. Integracja (podmioty ekonomii społecznej) do OP 6. Integracja (usługi społeczne oraz aktywizacja społeczno-zawodowa).

Przydatne linki
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego