III seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

III seminarium w ramach projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

19.08.2019
Anna Morawska
Anna
Morawska
AUTOR
Anna Morawska
Anna
Morawska
19.08.2019

Spotkanie odbyło się w dniach 26-27 czerwca 2019 r. w Olsztynie i zostało poświęcone raportom cząstkowym z dwóch spośród trzech komponentów badania pt. Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem.

Uczestnikami seminarium byli reprezentanci województw biorących udział w projekcie, tj.: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego, a także Wykonawcy badania, tj. konsorcjum Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wyniki badania w zakresie Komponentu 1 dotyczącego potencjału społeczno-gospodarczego i funkcji miast zaprezentował prof. Przemysław Śleszyński z IGiPZ PAN. Komponent 2 badania obejmujący warunki życia w miastach w kontekście dostępności wybranych usług publicznych przedstawił dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN. Dyskusja, która nastąpiła po wystąpieniach dotyczyła szeregu wątków, które zostały ujęte w raportach, w tym przede wszystkim klasyfikacji miast w regionach objętych badaniem, syntetycznych wskaźników rozwoju, zakresu czasowego badania oraz wniosków i rekomendacji wynikających z badania.

W drugim dniu seminarium uczestnicy wysłuchali wykładu nt. koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, wygłoszonego przez dr hab. Rafała Warżałę, prof. UWM w Olsztynie. Ostatnim punktem programu seminarium był spacer badawczy po Olsztynie obejmujący m.in. Park Centralny, jako przykład efektywnej rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta oraz Starówkę z katedrą św. Jakuba i Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie z pomnikiem Mikołaja Kopernika.

Gospodarzem czwartego, ostatniego seminarium w ramach projektu, przewidzianego pod koniec września br. będzie województwo kujawsko-pomorskie.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego