Kontrakt terytorialny infografika

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego zatwierdzony przez ZWP

06.08.2015
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
06.08.2015

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego zatwierdzony przez ZWP.

Kończy się kolejny etap prac nad Kontraktem Terytorialnym dla województwa pomorskiego. Dokument został uzupełniony o Aneks zawierający zapisy regulujące wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP 2014-2020 ze środków budżetu państwa, w którym określono m.in. zobowiązania finansowe Strony rządowej i samorządowej oraz przedstawiano sposób przekazywania i rozliczania środków na realizację RPO WP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, a także określono limity współfinansowania RPO WP ze środków krajowych pochodzących z budżetu państwa i Funduszu Pracy.

Kontrakt Terytorialny jest umową określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa, w tym sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji. Przedmiotem Kontraktu Terytorialnego są także uzgodnienia związane z dofinansowaniem opracowywanych i realizowanych przez Zarząd Województwa programów służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności. Zawiera dwie listy, podstawową i warunkową, na które wpisano łącznie 67 inwestycji. Kontrakt podpisano 19 grudnia ubiegłego roku. W tym czasie trwały jeszcze negocjacje programów operacyjnych z Komisją Europejską, dlatego w dokumencie nie można było dokonać przesądzeń finansowych.

Kolejnym etapem prac nad Kontraktem terytorialnym będą przewidziane na jesień renegocjacje listy przedsięwzięć priorytetowych oraz zasady ich finansowania i realizacji.

Do pobrania:

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego

 

Osobą do kontaktu w sprawie Kontraktu Terytorialnego jest:

Pani Małgorzata Sobolew
Kierownik Referatu Planowania Strategicznego
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Tel. (058) 32-68-690

Pytania można kierować również na adres: strategia2030@pomorskie.eu

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego