Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko aktualizacji SRWP

Proces aktualizacji Strategii podlega, wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), obowiązkom o udostępnianiu informacji o środowisku oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
 
Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Strategii, obejmujące w szczególności:
  • uzgodnienie szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Szczegółowy opis procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko znajduje się w Dziale IV wyżej wymienionej ustawy.

Dokumentacja

Uzasadnienie i Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
 
3 października 2012 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1192/184/12 przyjął Uzasadnienie i Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 ustawyzdnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Tym samym zakończyła się strategiczna ocena oddziaływania na środowisko SRWP 2020. Z Uzasadnieniem i Podsumowaniem można zapoznać się poniżej.
 
Pliki do pobrania: