Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko aktualizacji SRWP

Proces aktualizacji Strategii podlega, wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), obowiązkom o udostępnianiu informacji o środowisku oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
 
Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Strategii, obejmujące w szczególności:
  • uzgodnienie szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Szczegółowy opis procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko znajduje się w Dziale IV wyżej wymienionej ustawy.

Dokumentacja

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Szanowni Państwo,

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, zostały zakończone. Dziękujemy za wszystkie przesłane uwagi oraz wnioski do projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym projektem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
 
Plik do pobrania: